16 | 12 | 2018

Õppenõukogu istung

22. detsembril 2017.a toimub õppenõukogu istung.
Toimumise koht: loengusaal
Toimumise aeg: 13.00

Päevakava:
1. Kooli arengukava 2018-2021 läbiarutamine ja arvamuse andmine.
2. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine (kehalise kasvatuse ainekava, gümnaasiumiastmes õppesuundade ja valikainete optimeerimine).

Anna Zubova, kooli direktor