26 | 06 | 2019

28.augustil 2014.a toimub õppenõukogu istung.

Toimumise koht: loengusaal, toimumise aeg: 09.00-11.30

Päevakava:

1. Täiendava õppetöö tulemused ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks ettepanekute tegemine.

3. Narva Kesklinna Gümnaasiumi 2014/2015. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

4. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning riskide vältimiseks meetmete kavandamine.

Anna Zubova, kooli direktor