28 | 05 | 2024

Kooli moto: Edust koolis – eduni elus! / От успеха в школе - к успеху в жизни!

Kooli visioon:
Kooli pidevalt muutuva maailma tingimustes näeb Narva Kesklinna Kooli end konkurentsivõimelise õppeasutusena, mis tagab üldhariduse stabiilselt kõrgel tasemel, arendab õpilasi mitmekülgselt, hoiab ja väärtustab õpilaste emakeelt ja kultuuri ning tagab alates algkoolist õpilaste sujuva ja järjepideva ettevalmistuse eestikeelseks aineõppeks gümnaasiumiastmes. Kool võimaldab õpilastele kvaliteetset, atraktiivset ja turvalist õpikeskkonda. Kooli edukas tegevus aitab kaasa Narva linna positiivsele mainele ning on kooskõlas ühiskonna vajadustega.

Kooli missioon:
Kooli missiooniks on õpikeskkonna kujundamine, mis aitab kaasa õpilase võimetekohasele arengule ja annab konkurentsivõimelise hariduse ning võimaldab kujuneda ühiskonnaliikmeks, kellel on arusaam oma tulevastest rollidest perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja riigis ning kes on valmis õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks.

Seisuga 01.09.2023. a. õpib koolis 600 õpilast:

1.kooliastmes (1.-3.kl) -165 õpilast

2. kooliastmes (4. - 6. kl.) - 186 õpilast

3. kooliastmes (7. - 9. kl.) - 249 õpilast

2023/2024.õa töötab koolis 53 õpetajat ja kooli juhtkond: direktor ja õppealajuhataja.

Infovoldik koolist 

Esitlus koolitust

Kesklinna Logo
Kooli logo

 KOOLITUSLUBA  nr.9.5-8/23/5

kesklinna kooli humn

2023.-2024.õppeaasta eesmärgid ja ülesanded:

I Ettevalmistus üleminekuks eestikeelsele haridusele
* olemasolevate õpetajate koolitamine (metoodika koolitused, ümber-ja täiendõpe)
* uute õpetajate värbamine
* eestikeelse huvitegevuse korraldamine

II Muutunud õpikäsituse rakendamine
* arendada õpilastel 21.sajandi oskusi (koostöö, suhtlemine, loovus ja ettevõtlikkus, kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamise oskus).

III Õppe- ja kasvatusprotsessi efektiivsuse tõstmine digipädevuse arengut toetava õpetamise ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise abil
* rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt.

IV Põhikooliastme õpilaste õppe- ja õpetamise kvaliteedi parendamine
* õpilaste individuaalsete eripärade arvestamine ja õpilaskeskse õppe rakendamine

V Kooli õppekava läbivate teemade realiseerimine erinevate projektide kaudu
* osaleda aktiivselt projektides nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

VI Õpilaste turvalise ja arengut toetava õpikeskkonna loomine:
* osa võtta linna, vabariigilistest ja rahvusvahelistest projektidest, olümpiaadidest ja konkurssidest,
* õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses,
* osaleda riiklikes programmides koolikiusu ennetamiseks,
* turvalise jalgrattasõidu õpetamine lastele,
* koostöö politsei-ja päästeametiga, maanteeametiga ohutusteemadel.

VII Õpilaste ja kooli töötajate tervise toetamine läbi tervislike eluviiside propageerimise
* liikuma kutsuva kooli üritustest osavõtmine (fookuses on õuesõpe),
* aktiivsete ainetundide ja vahetundide läbiviimine