27 | 09 | 2023

Kooli moto: Edust koolis – eduni elus! / От успеха в школе - к успеху в жизни!

Kooli visioon:
Kaasaegses pidevalt muutuva maailma tingimustes näeb Narva Kesklinna Gümnaasium end konkurentsivõimelise õppeasutusena, mis tagab üldhariduse stabiilselt kõrgel tasemel, arendab õpilasi mitmekülgselt, hoiab ja väärtustab õpilaste emakeelt ja kultuuri ning tagab alates algkoolist õpilaste sujuva ja järjepideva ettevalmistuse eestikeelseks aineõppeks gümnaasiumiastmes. Gümnaasium võimaldab õpilastele kvaliteetset, atraktiivset ja turvalist õpikeskkonda. Gümnaasiumi edukas tegevus aitab kaasa Narva linna positiivsele mainele ning on kooskõlas ühiskonna vajadustega.

Kooli missioon:
Kooli missiooniks on õpikeskkonna kujundamine, mis aitab kaasa õpilase võimetekohasele arengule ja annab konkurentsivõimelise hariduse ning võimaldab kujuneda ühiskonnaliikmeks, kellel on arusaam oma tulevastest rollidest perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja riigis ning kes on valmis õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks.

Seisuga 01.11.2021. a. õpib gümnaasiumis 828 õpilast:

1.kooliastmes (1.-3.kl) -152 õpilast

2. kooliastmes (4. - 6. kl.) - 260 õpilast

3. kooliastmes (7. - 9. kl.) - 240 õpilast

gümnaasiumiastmes (10. -12. kl.) - 176 õpilast

2021/2022.õa töötab gümnaasiumis 75 õpetajat, sh kooli juhtkond:direktor ja 2 õppealajuhatajat.

Infovoldik koolist 

Esitlus koolitust


Gümnaasiumi logo

 KOOLITUSLUBA  nr.9.5-8/23/5

koolitusluba

2021/2022. õppeaasta eesmärgid ja ülesanded:

1. Muutunud õpikäsituse rakendamine
* arendada õpilastel 21.sajandi oskusi (koostöö, suhtlemine, loovus ja ettevõtlikkus, kriitiline mõtlemine ja probleemi lahendamise oskus).

2. Õppe- ja kasvatusprotsessi efektiivsuse tõstmine digipädevuse arengut toetava õpetamise ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise abil.
* rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt.

3. Kooli õppekava läbivate teemade realiseerimine erinevate projektide kaudu
* osaleda aktiivselt projektides nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

4. Õpilaste arengut toetava ja turvalise õpikeskkonna loomine:
* osa võtta linna, vabariigilistest ja rahvusvahelistest  projektidest, olümpiaadidest ja konkurssidest,
* õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses,
* osaleda riiklikes programmides koolikiusu ennetamiseks,
* turvalise jalgrattasõidu õpetamine lastele,
* koostöö politsei-ja päästeametiga, maanteeametiga ohutusteemadel,

5. Õpilaste ja kooli töötajate tervise toetamine läbi tervislike eluviiside propageerimise
* liikuma kutsuva kooli üritustest osavõtmine (fookuses on õuesõpe),
* aktiivsete ainetundide ja vahetundide läbiviimine.