05 | 12 | 2022

Meie kool on üks linna vanemaid koole, on asutatud 1926.aastal.
1945. a. - Mittetäielik Keskkool
1950. a. - Keskkool nr. 1
1956. a. - Internaatkool
1996. a. - Kesklinna Kool
1998. a. - Narva Kesklinna Gümnaasium

1950. aastal toimus uue taastatud koolimaja avamine aadressil Puškini 29, kus asume siiani.

1998. aastal omistati koolile gümnaasiumi staatus ja meie nimi on nüüd Narva Kesklinna Gümnaasium.

Narva Kesklinna Gümnaasiumi tugevad küljed ja eripära

Kooli eripära

1. Varajane keelekümblus
Alates 2005. aastast pakub kool õpilastele võimaluse õppida keelekümblusklassides (paralleel „E"). Tänapäeval on koolis juba 9 klassikomplekti (esimesest kuni üheksanda klassini). Iga aasta on soovijaid esimesse keelekümblusklassi. Kool arendab antud suunda, kuna peab seda perspektiivseks, arvestades gümnaasiumis üleminekut eestikeelsele õppele, samuti ka mõnede ainete sisseviimist eesti keeles tulenedes Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest.
Keelekümblusprogrammi raames viib kool läbi programmi tutvustavaid üritusi (lahtiste uste päevad, üldkoosolekud, üritused koos keelekümblusprogrammi järgi töötavate lasteaedadega).
Keelekümblusklasside õpetajad valdavad õpetamismetoodikat eesti keeles, pidevalt täiendavad enda teadmisi kvalifikatsioonikursustel, osalevad suvekoolides ja iga-aastastel keelekümbluskonverentsidel.
Kooli tööd antud suunas hindab kõrgelt SA Innove Keelekümbluskeskus.

2. Malering.

Juba palju aastaid on kooli algklasside õpilastel võimalus külastada maleringi algajatele. Alates 2014.aastast on koolis malering ka andekatele edasijõudnutele õpilastele. Tänu sellisele võimalusele on kooli õpilased parimate hulgas mitte ainult linna tasandil, vaid juhivad kindlalt ka Eesti ja isegi Euroopa male meistrivõistlustel.
Viimase mitme aasta jooksul on Narva Kesklinna Gümnasiumi koondvõistkond olnud esikohal Eesti meeskondlikel meistrivõistlustel koolide ja gümnaasiumide seas nii alg-, põhikooli kui ka gümnaasiumiastme osas; juhivad kindlalt vabariiklikel olümpiaadidel intellektuaalsete lauamängude osas (males, kabes, gomokus ja sudokus); tulevad mitte ainult Eesti male tšempionideks ja auhinnasaajateks, vaid on võitnud ka Euroopa tasemel, saades võimaluse osaleda Maailma meistrivõistlustel.

Meie õpilased on esindatud kõikides Narva (MK Kaissa, SK Avesta, MK Maletäht, NLLM jt) ja Eesti (EML, MA Vabaettur, Eesti Male Toetusühing, Eesti Mõttespordi Liit jt) juhtivates klubides ja sektsioonides, kellega tehakse viljakat ja vastastikku kasulikku koostööd. See annab lapsele omakorda võimaluse teha spordikarjääri nii koolis kui ka täiskasvanud elus.

Meie õpilased osalevad paljudes rahvusvahelistes turniirides, võistlustel, projektides ja malefestivalidel väga rikka geograafiaga (Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Gruusia jm), näitavad tõsiseid tulemusi mitte ainult enda vanusekategoorias, vaid ka täiskasvanute seas. Meie õpilaste edusammud leiavad õigeaegset ja teenitud tunnustust paljudes vabariiklikes informatsioonilistes väljaannetes, aidates leida võimalikke sponsoreid ja metseene, kes aitavad kaasa noorte sportlaste väljakujunemisele.

Meie õpilaste kõige edukamatest saavutustest 2015.-2019. aastatel võib loetleda järgmisi:

4 medalit Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel koolide ja gümnaasiumide seas, nendest üks kuldmedal 2018. aastal, kaks hõbe- ja kaks pronksmedalit (osales 15 meie õpilast);

3 kuldmedalit Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel klubide seas (täiskasvanud) MK Kaissa koosseisus 2015., 2016. ja 2017. aastal (osales 5 meie õpilast ja õpetaja kolmest Narva klubist);

5 kuld-, 13 hõbe- ja 8 pronksmedalit Eesti individuaalsetel meistrivõistlustel klassikalises males noormeeste ja neidude seas 2015.-2019. aastatel (kokku 8 meie õpilast, nendest 4 Eesti meistrit 7 vanuserühmas);

4 kuld-, 4 hõbe- ja 3 pronksmedalit Eesti individuaalsetel meistrivõistlustel kiirmales noormeeste ja neidude seas 2015.-2019. aastatel (kokku 5 meie õpilast, nendest 3 Eesti meistrit 7 vanuserühmas);

1 kuld-, 2 hõbe- ja 2 pronksmedalit Eesti individuaalsetel meistrivõistlustel välkmales noormeeste ja neidude seas 2015.-2019. aastatel (kokku 2 meie õpilast, neist 1 Eesti meister 3 vanuserühmas);

Kolm meie õpilast aastatel 2015-2019 osales 6 korda Euroopa malevõistlustel noormeeste ja neidude seas (Läti, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi), parim saavutus – 35. koht;

Kaks meie õpilast võttis aastatel 2015-2019 kaks korda osa Maailma meistrivõistlustest noormeeste ja neidude seas (Hispaania, Kreeka), parim saavutus – 106. koht;

Kolm meie õpilast võttis aastatel 2015-2019 viis korda osa Eesti meistrivõistlustest täiskasvanute (mehed ja naised) seas, parim saavutus – 3. koht naiste seas ja õigus osaleda 2016. aasta maleolümpial Eesti koondvõistkonna koosseisus;

2015.-2019. aastate jooksul sirgus meie gümnaasiumi seintes 2 FIDE meistrit, 5 meistrikandidaati ja 1 maletreener, loodi üks uus maleklubi (õpilaste jõul).  

1927. aasta

1950. aasta

 

2015. aasta 

3. Prantsuse keele õpetamine
Meie kooli üheks väärtuseks on prantsuse keele õpetamine.
Iga aasta kool osaleb mitmel Frankofoonia konkursil. See on rahvusvaheline püha, mis viiakse läbi iga aasta märtsi lõpus Prantsusmaa, Belgia, Luksemburgi, Kanada ja Šveitsi saatkondade ja konsulaatide toetusel. Erinevatel aastatel olid vokaal-, foto-, aafrika maskide, klippide, etteütluste konkursid. Olid ka auhinnalised kohad.
Koostöö Prantsusmaa saatkonnaga väljendub koolile võimaldatud õppematerjalides, ilukirjanduses, õpetajal on pidev võimalus lisaks tasuta õppida nii Eestis kui ka teistes õpitava keele riikides. 2009. aastal autasustas Prantsusmaa valitsus prantsuse keele õpetajat Akadeemilise Palmioksa ordeniga. Kooli külastasid mitu korda saatkonna kõrgelseisvad ametnikud, olid korraldatud kohtumised lastega prantsuse keele populariseerimise eesmärgil, kooli külastasid prantsuse bändi ROUGE MADAME muusikandid. Katse luua partnersuhted prantsuse kooliga on piirdunud praegu vaid kirjavahetusega, kuna õpilasvahetus on seotud suurte materiaalsete kuludega. 2011.-2012. aastal külastas õpilaste rühm Euroopa Parlamenti Strasbourgis Euroopa Kooli projekti raames, koolil on plaanis assotsieeritud liikmeks olemine Unescos, mille peakorter asub Pariisis.

4. Teise võõrkeele õpetamine alates 5. klassist.
Tõend: paljud lapsevanemad palusid koolijuhtkonda alustada teise võõrkeele õpetamist. Kooli juhtkond pöördus HTM-i esindaja poole küsimusega, mis oli seotud kooli õppekava muudatustega. Tuginedes HTM-i üldharidusosakonna asejuhatajalt saadud vastusele ja kooli õppenõukogu nõusolekule (ÕN 17.03.2014.a protokoll nr 6), hoolekogu kooskõlastamisele (HK 12.03.2014.a protokoll nr 6) ja õpilasesinduse nõusolekule (ÕE 14.03.2014.a protokoll nr 5), tegi kool õppekavas muudatusi ja pakub õpilastele integreeritud kehalise kasvatuse ja tehnoloogiatunde võõrkeeles (saksa või prantsuse keeles), kasutades LAK-õppe metoodikat. Tunnijaotusplaani muudatused on tehtud ainult nendele õpilastele, kes soovivad õppida teist võõrkeelt. Ülejäänud õpilastel tunnijaotusplaan ei muutu.

5. Vabatahtlikud.
Võõrkeelte õppimine on olnud läbi aegade üheks tähtsamaks enesearendamise vormiks. Eriti suure tähtsuse on need teadmised omandanud praegu – majandusliku, informatsioonilise ja kultuurse globaliseerumise sajandil.
Kool on huvitatud õpilaste kommunikatiivsete oskuste arengus. Inglise, saksa ja prantsuse keele õpetajad kasutavad enda tundides teistest riikidest tulnud vabatahtlike abi, kutsudes neid kooli tundidesse. Õpilaste jaoks on see hea keelepraktika, võimalus suhelda otseselt keelekandjatega, rakendada enda teadmisi praktikas.

6. Tugisüsteem (mediaatorid)
Koolimediatsioon – koolikonfliktide lahendamise süsteem väljaõpetatud mediaatorite-õpilaste abil, kui konfliktsete osapoolte esindajad kutsutakse osalema võrdsel tasemel vaidluse lahendamises. Koolimediaatorid on konfliktsete osapoolte lepitajad, järgivad konfliktide reguleerimist ja normaalsete suhete loomist riidu läinud poolte vahel. Koolimediaatorid vaatlevad ainult neid juhtumeid, kui võib hakkama saada ilma tugispetsialistide abita.
Medaiatsiooni peaeesmärk – muuta kool turvaliseks, hubaseks territooriumiks õpilastele.
Koolimediaatoreid õpetab ja valmistab ette tööks eakaaslaste või nooremate õpilastega kooli psühholoog. Programmi esimene osa – tutvumine spetsiaalsete kommunikatiivsete tehnoloogiatega, mille abil vastased saavad kuulda teineteise argumente, suhtuda kriitiliselt enda positsiooni ja leida vastuvõetav lahendus, tutvumine agressiivsust vähendavate meetmetega. Teine osa – praktilise töö õpetamine.
Mediatsioon arendab kõikidel töös osalevatel pooltel nõndanimetatud „hulgalist intellekti":

1. Lingvistiline intellekt – kirjaliku ja suulise väljendusoskuse tase enda mõtete ja tunnete edastamiseks.
2. Loogilis-matemaatiline intellekt – võime mõista teaduslikke printsiipe ja teaduslikke ülesehitusi.
3. Ruumiline intellekt – võime mõtestada ruumilisi suhteid.
4. Kehalis-kineetiline intellekt – võime lahendada ülesandeid, midagi avaldada ning väljendada mõtteid ja tundeid kogu kehaga (või selle eraldi osadega).
5. Isiksustevaheline intellekt – oskus mõita teisi ja luua tugevad ja viljakad suhted.
6. Isiksusesisene intellekt – võime mõista iseennast, identifitseeruda ise ja mõista enda tugevaid ja nõrkasid külgi.
7. Naturalistlik intellekt – võime näha ja mõista seost ja sõltuvust kõikide elusolendite vahel, aga ka tundlikkust ümbritseva looduse füüsiliste omaduste vastu.

Väliselt näeb töö välja nagu tavaline „rääkimine". Mediaatori ülesandeks on mitte ainult poolte lepitamine, vaid ka selgitamine, et siin ei ole võitjat ega kaotajat, aga ka lahknevus reaalsuse ja selle vahel, mida inimene peab õiglaseks, selle vahel, mis on ja mis tema arvates peab olema.
Kooli mediatsioonisüsteemist räägitakse lastevanemate koosolekutel.

Kooli tugevad küljed:

1. Stabiilsus, suurepärased välishindamise tulemused
2013.õa aprillis teostati koolis riiklik järelevalve. Järelevalve prioriteediks olid järgmised teemad: õpilase arengu toetamine (hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamine; turvalisuse tagamine; eestikeelse õppe korraldamine) ja andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis. Riikliku järelevalve tulemused on vormistatud õiendiga, mille kinnitas 19.06.2013.a maavanem korraldusega nr 1-1/2013/192. Õiendis on öeldud, et kool töötab stabiilselt ja edukalt. Ühtegi ettepanekut ega ettekirjutust ei ole tehtud.

2. Edukas huvitegevus
Õpilaste arengu toetamiseks ning matemaatiliste ja keelte võimete arendamiseks töötavad koolis järgmised huvialaringid: teatriring, malering, prantsuse keel, mehhatroonika ja robootika - paljusid nendest ei paku ükski kool linnas. Teatriringi näitlejad saavutavad tunnustust erinevatel teatrifestivalidel. Kooli maleringis käivad õpilased esinevad edukalt mitmesugustel Eesti ja Euroopa malevõistlustel. Robotivõistlustel on meie õpilased ka parimate hulgas. Prantsuse keeles rääkivad õpilased osalevad aktiivselt lõimumisprojektides, mis toimuvad nii Eestis kui ka välismaal.
Alates 2015.aastast toimub koolis Maanteeameti toetusel jalgratturite ettevalmistamine, mis on korraldatud läbi aasta tegutseva ringitunnina.
Meie kool kasvatab ka tulevasi edukaid ettevõtjaid õpilasfirma tegevuse kaudu. Õpilasfirma on Junior Achievement Eesti ettevõtlusõppe programm, mille käigus põhikooli või gümnaasiumi õpilased loovad oma ettevõtte, mõtlevad välja äriidee, loovad toote või teenuse, turustavad ja arendavad seda.

3.Tõhus tugisüsteem
Kool tagab õpilasele, kellel on tekkinud ajutine mahajäämus oodatavate tulemuste saavutamisel, lisaks õppetundidele täiendavat pedagoogilist juhendamist, tugispetsialistide teenuseid (psühholoog, eripedagoog-logopeed, sotsiaalpedagoog).

4. Olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel aktiivne osalemine ja heade tulemuste saavutamine
Kooli õpetajad innustavad õpilasi erinevatel olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osaleda. Iga aasta on „kogujas" kõrged kohad mitte ainult linnaolümpiaadidel, vaid ka maakonna- ja vabariiklikel olümpiaadidel. Õpilaste saavutused avalikustatakse kooli koduleheküljel ja meedias.

5. Koostöö Narva huvikoolidega, noortekeskusega, teiste haridusasutustega
Naabrus Tartu Ülikooli Narva Kolledži, muusikakooli, spordihalli, Kunstigalerii, Narva Muuseumi ja paljude teiste asutustega aitab koolil lahendada laste igakülgse arengu küsimusi.

6. Aktiivne projektitegevus
Kool osaleb aktiivselt erinevates projektides (KIK, MEIS, Maanteeameti, Politseiameti ja Tervise Arengu Instituudi projektid, sh rahvusvahelised, näiteks Erasmus+, Euroscola jt). Koolis on olemas õpetajate meeskond, kellel on teadmisi ja kogemusi projektide kirjutamises.

7. Head tingimused õppimiseks
IT arendamine, interaktiivsed õpetamismetoodikad (sh online-keskkonna ja multimeediatahvlite kasutamine), RWCT (kriitilise mõtlemise metoodika), E-kool, virtuaalne õpikeskkond MOODLE, eTwinning, koolilehekülg www.kesklinna.edu.ee jt).

8. Mugav asukoht
Oma mugava asukoha poolest – kool asub linna keskel - on kool väga mugav õppimiseks lastele eri rajoonidest.

9. Kooli traditsioonid
Kool säilitab hoolikalt traditsioonideks muutunud üritused (gümnaasiumi sünnipäev, õpetajatepäev, jõulud jt).