12 | 05 | 2021

Ökoloogiline orienteerumine „Me elame Baltimere ääres"

22.septembriltähistab kogu maailm autovabapäeva, aga 2014. aasta - Soome lahe päeva. Teisipäeval, 30. septembril, kutsus Narva Keskraamatukogu õpilasi osa võtma võistkondlikust linnamängust jaamades, mis oli pühendatud nendele sündmustele.

Mina ja minu klassikaaslased – Elina Igolkina, Daniil Luzjanin ja Vladimir Nikanorov – võtsime selle kutse vastu ja saime kolmanda koha! Me saime kingituseks raamatud ja diplomi.

Ökoloogiline mäng oli niivõrd huvitav, et tundus, nagu möödus mitte kaks tundi, vaid kõigest 20 minutit. Igas jaamas olid huvitavad ülesanded: mõningaid oli kerge lahendada, mõningad tekitasid raskusi; nende lahendamise käigus me saime teada palju uut ja samaaegselt näitasime enda laialdasi teadmisi. Näiteks kauplusest Selver me pidime otsima ökoloogilise tähisega tooteid, teises jaamas tähistasime kaardil meie maa looduskaitsealasid ja rahvusparke. Samuti tulid meiele kasuks teadmised söödavatest ja mürgistest seentest, me tegime ka herbaariume, töötades taimemäärajatega.

Suur tänu Narva Keskraamatukogu töötajatele, kes korraldasid nii põneva ürituse, eriti mängujuhile Tatjana Krivolapile. Täname ka meie bioloogiaõpetajat Tatjana Sedovat tänu kellele me saime osaleda nii huvitavas mängus.

Narva Kesklinna Gümnaasiumi 9.A klassi õpilane
Inga Donskis

Экологическое ориентирование «Мы живём на берегу Балтийского моря»

22 сентября весь мир отмечает День без машин, а 2014 год – год Финского залива. Во вторник 30 сентября Нарвская центральная библиотека пригласила школьников принять участие в командной городской игре по станциям, посвящённой этим событиям.
Я и мои одноклассники – Элина Иголкина, Даниил Лузянин и Владимир Никаноров – приняли это приглашение и заняли третье место! Нас наградили интересными книгами и дипломом.

Экологическая игра была настолько занимательная, что показалось, будто прошло не два часа, а двадцать минут. На каждой станции были интересные задания: некоторые из них решались просто, некоторые вызывали сложность; в ходе их выполнения мы узнавали много нового и одновременно демонстрировали свои немалые знания. Например: в магазине «Selver» мы искали продукты с экологической маркировкой, на другой станции наносили заповедники и национальные парки нашей страны на карту, нам пригодились знания о съедобных и ядовитых грибах, мы даже делали гербарий, работая с определителями растений.

Большое спасибо работникам Нарвской Центральной библиотеки, которые организовали такое замечательное мероприятие, особенно его ведущей Татьяне Криволап, спасибо нашей учительнице биологии Татьяне Игоревне Седовой , благодаря которой это интереснейшая игра не прошла мимо нас.

Ученица 9А класса Кесклиннаской гимназии
Инга Донскис