17 | 06 | 2021

Õpilaste uurimistööde II konverents

17. oktoobril toimus Tartu Ülikooli Narva Kolledžis juba teine meie linna gümnaasiumide õpilaste uurimistööde konverents. Nagu teada, on alates 2013/2014. aastast uurimistöö või praktilise töö kaitsmine üheks kohustuslikuks tingimuseks gümnaasiumi lõpetamisel ja keskhariduse saamisel.

Spetsiaalne linnakomisjon valis esitlemiseks konverentsil kõige huvitavamad õpilaste tööd. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitja Larissa Degeli sõnul osutus kõige väärikamate tööde väljavalimine küllaltki raskeks. Meie linnas õpib palju võimekaid ja andekaid lapsi. Meie koolist esines konverentsil kaks 12.a õpilast. Polina Tšelnokova tööga „Kaasaegsete ilu kaanonite mõju noortele" (juhendaja Jelena Skvortsova) ja Aleksandr Juškov ajaloolise uurimusega „Kas NL saavutas enda eesmärke, mis olid püstitatud enne Talvesõda 1939.-1940.a" (juhendaja Jelena Krupina) esinesid hiilgavalt vastates kuulajate kiuslikkele küsimustele!

Õnnitleme õpilasi ja nende juhendajaid suurepärase esinemise puhul ja soovime edaspidist edu uurimuste valdkonnas!

Administratsioon

Вторая конференция ученических
научно-исследовательских работ

17 октября в Нарвском Колледже Тартуского Университета состоялась уже вторая по счёту конференция научно-исследовательских работ учащихся гимназий нашего города. Как известно, начиная с 2013/2014 года, защита исследовательской или практической работы является одним из обязательных условий для окончания гимназии и получения среднего образования.

Специальная городская комиссия выбрала для представления на конференции самые интересные работы учащихся. По словам заместителя руководителя Отдела Культуры Ларисы Дегель, выбор самых достойных работ оказался не из лёгких. Ведь в нашем городе учится много способных, талантливых ребят. Из нашей школы на конференции выступали два учащихся 12А класса. Полина Челнокова с работой «Влияние современных канонов красоты на молодёжь» (руководитель Елена Скворцова) и Александр Юшков с историческим исследованием «Достиг ли СССР своих целей, поставленных перед Зимней войной 1939-1940г.г» (руководитель Елена Крупина) выступили блестяще, уверенно отвечая на каверзные вопросы слушателей!

Поздравляем ребят и их руководителей с отличным выступлением и желаем дальнейших успехов в области исследований!

Администрация