18 | 08 | 2017

Dokumendid

Eestvedamine ja juhtimine

Põhimäärus
Arengukava 2014-2017
Üldtööplaan 2016 2017
- Lisa 1. Hoolekogu tegevuse kavandamine
- Lisa 2. Õppenõukogu tegevuse kavandamine
- Lisa 3. Õpilasesinduse tegevuse kavandamine
- Lisa 4. Metoodikanõukogu tegevuse kavandamine
- Lisa 5. HEV koordinaatori tegevuse kavandamine
- Lisa 6. Klassivälise tegevuse kavandamine
- Lisa 7. Koolitusplaan
- Lisa 8. Sisekontrolli plaan
- Lisa 9. Spordiürituste plaan
- Lisa 10. Tervist edendavate ürituste kavandamine
Riskianalüüs

Sisehindamine
Narva Kesklinna Gümnaasiumi sisehindamine 2010.-2013.õa

Personalijuhtimine
Kooli töötajatega arenguvestluste läbiviimise kord
Õpetajate täienduskoolituskava

Palgakorraldus

Õpetajate tunnustamise süsteem

Ametijuhendid
- Koolipsühholoog
- Sotsiaalpedagoog
- Eripedagoog-logopeed
- Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (HEVko) ülesanded
- Aineõpetaja
- Klassijuhataja
- Majandusalajuhataja ametijuhend

Koostöö huvigruppidega

Õppenõukogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Lapsevanemad

Ressursside juhtimine

Kooli eelarve
Narva Kesklinna Gümnaasiumi hankekord

Õppe- ja kasvatusprotsess

Gümnaasiumi kodukord

Kooli tegevust korraldavad aktid

- Metoodikanõukogu töökord
Pikapäevarühma töökorralduse alused ja päevakava
Ringide päevakava 2015/2016

Asjaajamine

Asjaajamiskord (alates 01.01.2012)
Dokumendiregister
Sissetulevad dokumendid
Väljaminevad dokumendid

Eelnõud

Ettekirjutused või otsused

Riikliku, teenistusliku järelevalve ettekirjutused või otsused

Riiklikku järelevalvet teostava asutuse kontaktandmed

Narva Linnavalitsuse teenistusliku järelevalve akt 26.10.2015

daolukorra lahendamise plaan:

Politsei-ja Piirivalveameti kirjalik hinnang

1. Kriisimeeskonna ülesanded hädaolukorras (Uuendatud)
2. Õpetajate ja teiste koolitöötajate ülesanded hädaolukorras (Uuendatud)
3. Turvalisus õppekäikudel ja kooli/klassi väljasõitudel (Uuendatud)

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse juhend