21 | 09 | 2019

Kooli moto: Edust koolis – eduni elus! / От успеха в школе - к успеху в жизни!

Kooli visioon:
Kaasaegses pidevalt muutuva maailma tingimustes näeb Narva Kesklinna Gümnaasium end aastal 2017 konkurentsivõimelise õppeasutusena, mis tagab üldhariduse stabiilselt kõrgel tasemel, arendab õpilasi mitmekülgselt, hoiab ja väärtustab õpilaste emakeelt ja kultuuri ning tagab alates algkoolist õpilaste sujuva ja järjepideva ettevalmistuse eestikeelseks aineõppeks gümnaasiumiastmes. Gümnaasium võimaldab õpilastele kvaliteetset, atraktiivset ja turvalist õpikeskkonda. Gümnaasiumi edukas tegevus aitab kaasa Narva linna positiivsele mainele ning on kooskõlas ühiskonna vajadustega.

Kooli missioon:
Kooli missiooniks on õpikeskkonna kujundamine, mis aitab kaasa õpilase võimetekohasele arengule ja annab konkurentsivõimelise hariduse ning võimaldab kujuneda ühiskonnaliikmeks, kellel on arusaam oma tulevastest rollidest perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja riigis ning kes on valmis õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks.

Seisuga 10.11.2017. a. õpib gümnaasiumis 1019 õpilast:

1.kooliastmes (1.-3.kl) -293 õpilast

2. kooliastmes (4. - 6. kl.) - 299 õpilast

3. kooliastmes (7. - 9. kl.) - 267 õpilast

gümnaasiumiastmes (10. -12. kl.) - 163 õpilast

2017/2018.õa töötab gümnaasiumis 77 õpetajat, sh kooli juhtkond:direktor ja 2 õppealajuhatajat.

Infovoldik koolist 2014

Esitlus koolitust


Gümnaasiumi logo

 

koolitusluba

 

* 2017/2018. õa Narva Kesklinna Gümnaasiumi arenduse põhisuunad:

1. Uuendatud Narva Kesklinna Gümnaasiumi õppekava realiseerimine ja kehalise kasvatuse ainekavade korrigeerimine.

2. Teiste võõrkeelte (saksa ja prantsuse keel) õpe alates 5. klassist (integreeritud kehalise kasvatuse ja tehnoloogiatundide läbiviimine võõrkeeles kasutades LAK-õppe metoodikat).

3. Töö jätkamine metoodiliste teemade kallal:
- Õppe- ja kasvatusprotsessi efektiivsuse tõstmine digipädevuse arengut toetava õpetamise ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise abil.
- Kooli õppekava läbivate teemade realiseerimine erinevate projektide kaudu.

-  Õpilaste arengut toetava ja turvalise õpikeskkonna loomine:

*Kooli mediatsioonisüsteemi väljatöötamine ja kasutuselevõtt (rahvusvahelise projekti Erasmus+ KA2 „Challenging conflicts in schools" realiseerimine)

*Turvalise jalgrattasõidu õpetamine lastele.

- Õpilaste pädevuse ja motiveerituse taseme tõstmine matemaatika, teaduse ja ettevõtluse alal rahvusvahelise projekti Erasmus+KA2 „Science 4 all" realiseerimise kaudu.

- Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses

4. HEV õpilaste õppekorraldust toetavate arendustegevuste kavandamine.

5. Eestikeelsele aineõppele üleminek põhikoolis (vastavalt HTM soovitusele ja kooli võimalustele).

6. Keelekümblusklasside arendamine, integreeritud keeleõpetuse arendamine põhikoolis.

7. Eesti keeles õpetatavate ainete kõrge kvaliteedi tagamine.

8. Aktiivne osalemine erinevates projektides. Kooli huvitavaks muutmine (Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus).

9. Tihe koostöö kooli piirkonna lasteaedadega.