26 | 02 | 2020

Õppenõukogu istung

30.augustil 2017.a kl 10.00 toimub loengusaalis õppenõukogu istung.

Päevakava:

1. Täiendava õppetöö tulemused ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks ettepanekute tegemine.
3. Õpilaste ja kooli töötajate turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning riskide vältimiseks meetmete kavandamine.
4. Narva Kesklinna Gümnaasiumi 2017/2018.õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
5. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.